ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

Αταλάντη   21 - 7- 2022
Αριθ. Πρωτ.: 16640

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης  11/92/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 25/286/2022 απόφαση της Ο.Ε. την 6/22/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.  και την 11/92/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: ΨΒΘΡΩΛΤ-Ρ9Γ: Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λοκρών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 18/214/2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ