ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Ἀριθμ. Πρωτ. 316                                                                                                                                                               Ἐν Λαμίᾳ τῇ 26ῃ Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νο 21

Πρός τούς Ἱερούς Ναούς
καί τίς Ἱερές Μονές τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τήν περιοχήν δικαιοδοσίας τοῦ Δήμου Λοκρῶν

Αγαπητοί Πατέρες και Αδελφοί εν Χριστώ

Σύμφωνα μέ τό πρόσφατο ὑπ΄ἀριθ. πρωτ. 664/299/11.2.2021 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τή στιγμή πού ὁ Δῆμος Λοκρῶν ἔχει εἰσέλθει στό ἐπιδημιολογικό ἐπίπεδο αὐξημένου κινδύνου, γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ αὐτό τό ἐπίπεδο, στίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά πρέπει νά τηρεῖται τό ἑξῆς μέτρο: Εἷς (1) πιστός ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9).

Κατά τόν ὑπολογισμόν τῶν ὡς ἄνω προσώπων, συμφώνως πρός ὅσα ἰσχύουν [ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021, ἄρθ. 1, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. Β’ 534/10.2.2021)], ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (ἱεροψάλται, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ).

Ἐπισημαίνουμε τήν ἀνάγκη ἀκριβοῦς τηρήσεως ὑφ΄ὑμῶν ἁπάντων τῶν θεσπισθέντων ὑγειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας, ἰδίᾳ κατά τά τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων καί Γάμων, ὡς καί κατά τάς Ἐξοδίους Ἀκολουθίας.

Ὄθεν, ἐντελλόμεθα τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω χωρίς καμμία παρέκκλιση, καθόλη τήν χρονική περίοδο πού θά διαρκέσει ἡ κατάσταση αὐτή καί ἐφιστῶμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἀνάγκη αὐστηρῆς τήρησης τῶν μέτρων κατά τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ.

 

Καλή δύναμη σέ ὅλους!
Μέ πατρικές εὐχές

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο Φθιώτιδος Συμεών