ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   

Αταλάντη   20 - 7- 2022
Αριθ. Πρωτ.: 16545

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 25/289/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 25/289/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ: 6ΜΓΕΩΛΤ-61Ο:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 ΝΠΔΔ «για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021                                                                                    
ΝΠΔΔ «για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:     ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020:     21.233,59 €

                           Ε Σ Ο Δ Α:                                                    388.636,46 €

                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:               409.870,05 €

 

Β)  ΕΞΟΔΑ:      ΕΞΟΔΑ:                                                       409.857,57€

                            ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2021) :            12,48 €

                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                       409.870,05 €

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ