ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη   06-06-2024  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ:  10264

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

            Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 260 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες στον Δήμο Λοκρών  

 

Ο Αντιδήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθρου εμπορίου»
  3. Τη υπ’ αρίθμ. 8/54/2023 (ΑΔΑ: 6379ΩΛΤ-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
  4. Την υπ’ αρίθμ. 35303/9-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ58ΟΡ10-Υ5Φ) απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «έλεγχος νομιμότητας της υπ αρίθμ. 5/54/2023 απόφασης Δ.Σ. Λοκρών»
  5. Την υπ αρίθμ. 1/2024 (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΛΤ-ΟΦ4) απόφαση Δημάρχου Λοκρών περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
  6. Την αρίθμ. 260 προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες
  7. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος  https://openmarket.mindev.gov.gr
  8. Το υπ αρίθμ. 2/1/2024 πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων
  9. Την υπ αρίθμ. 9107/22-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΦΤΩΛΤ-Σ4Υ) απόφαση του αρμόδιου Αντιδήμαρχου Λοκρών «Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 260 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες στον Δήμο Λοκρών»  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κατακυρώνουμε τα οριστικά αποτελέσματα της υπ’αρίθμ. Νο 260 προκήρυξης χορήγησης νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο, ως εξής:

 

α/α

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

                ID

      ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ

    ΑΙΤΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΤ/ΣΗΣ

  1

 

 Δήμου Αντώνιος του

Δημητρίου

         2678

ΨΗΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

       ΝΑΙ

Εμπροσθεν

Κατ/τος Τσαρούχα Γεώργιου στην

Παραλία ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Λιβανατών

2

Φραγκούλη Αικατερίνη

Του Ιωάννη

         2822    

ΨΗΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

        ΝΑΙ   

Έναντι κατ/τος Πορτοκάλι στην

Σκάλα Αταλάντης

 

Η απόφαση αυτή, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, θα αναρτηθεί στο  https://openmarket.mindev.gov.gr   και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λοκρών https://dimos-lokron.gov.gr/

 

Εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα παραίτησης από την άδεια  που του αναλογεί.

 

Με το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών και μετά την καταβολή του προβλεπόμενου εφάπαξ τέλους ύψους ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90€) ευρώ από τους δικαιούχους, εκδίδεται η σχετική άδεια

 

 

 

                                                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                                                 Ανεστόπουλος Ιωάννης