Από σήμερα,  10/06/2020 ο κάθε πολίτης στο http://reg.services.gov.gr  μπορεί σε λιγότερο από 2 λεπτά να έχει στον υπολογιστή του πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης ή ιθαγένειας. Ακολουθούν τις επόμενες ημέρες οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης, γέννησης και θανάτου.

Η διαδικασία θα εκτυλιχθεί σε τρεις φάσεις, με ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος Ιουνίου.
Στο αρχικό στάδιο περιλαμβάνεται η έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης.

Στη συνέχεια,  στο gov.gr θα είναι δυνατή η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωση, ενώ τέλος θα ενσωματωθούν στην e-πύλη το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη όπου θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά.