ΑΔΑ: 6ΑΦΤΩΛΤ-Σ4Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη   22-05-2024  

                                                                                                                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ:  9107

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

            Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 260 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες στον Δήμο Λοκρών  

 

Ο Αντιδήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθρου εμπορίου»
  3. Τη υπ’ αρίθμ. 8/54/2023 (ΑΔΑ: 6379ΩΛΤ-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
  4. Την υπ’ αρίθμ. 35303/9-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ58ΟΡ10-Υ5Φ) απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «έλεγχος νομιμότητας της υπ αρίθμ. 5/54/2023 απόφασης Δ.Σ. Λοκρών»
  5. Την αρίθμ. 260 προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες
  6. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος  https://openmarket.mindev.gov.gr
  7. Το υπ αρίθμ. 1/2/2024 πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Εγκρίνουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών του με αρίθμ. 1/2/2024 πρακτικού της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων για τη χορήγηση νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο βραχυχρόνιας διάρκειας έως 4 μήνες

 

Β. Συντάσσουμε τον παρακάτω προσωρινό πίνακα των δικαιούχων για τους συμμετέχοντες στην αρίθμ. 260 προκήρυξη ως εξής:

 

α/α

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

                ID

      ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ

    ΑΙΤΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΤ/ΣΗΣ

  1

 

 Δήμου Αντώνιος του

Δημητρίου

         2678

ΨΗΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

       ΝΑΙ

Εμπροσθεν

Κατ/τος Τσαρούχα Γεώργιου στην

Παραλία ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Λιβανατών

2

Φραγκούλη Αικατερίνη

Του Ιωάννη

         2822    

ΨΗΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

        ΝΑΙ   

Έναντι κατ/τος Πορτοκάλι στην

Σκάλα Αταλάντης

 

Η απόφαση αυτή, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, θα αναρτηθεί στο  https://openmarket.mindev.gov.gr   και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λοκρών https://dimos-lokron.gov.gr/

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί των ενστάσεων εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

Μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται οριστικός πίνακας δικαιούχων, βάση του οποίου χορηγούνται οι σχετικές άδειες υπαίθριου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης.

 

 

 

                                                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                                                 Ανεστόπουλος Ιωάννης

Επισυνάπτεται η Απόφαση(.pdf)