ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης: 33/2024

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση ψηφίσματος ¨Διαφαινόμενη κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης¨
Εισηγητής: Πρόεδρος

Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 930 – 02/02/2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 19 μελών ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:

                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Τσιάμης Κωνσταντίνος
2) Κοντούνης Θωμάς
3) Μαρτίνου Γεωργία
4) Ζαχαράκη Ευαγγελία
5) Τσεκούρας Χρήστος
6) Βαΐτσος Χρήστος
7) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα
8) Βαφειάς Αθανάσιος
9) Γκενεράλης Δημήτριος
10) Καψής Αχιλλέας
11) Ζυγούρος Παναγιώτης
12) Ζελιαναίος Δημήτριος
13) Ντάλας Δημήτριος
14) Σταύρου Ασημίνα
15) Ράπτης Μάρκος
16) Σχοινάς Λουκάς
17) Χρας Μαρίνος
18) Γιαλούρη Ελένη
19) Γκιώνης Κωνσταντίνος

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή
    Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                 ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση ψηφίσματος ¨Διαφαινόμενη κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης¨
Εισηγητής: Πρόεδρος

    Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε τα εξής:
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ) με το αριθ. πρωτ. 107/10-01-2024 έγγραφό της επιθυμεί να τεθεί ως θέμα και να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο το παρακάτω ψήφισμα :

                                                                                                                                                                     ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και πλήρη αντίθεση του στο σχέδιο του νέου δικαστικού χάρτη με το οποίο προτείνεται η κατάργηση πολλών δικαστικών σχηματισμών μεταξύ των οποίων του ειρηνοδικείου Αταλάντης μοναδικού στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας που διασώθηκε μετά την κατάργηση όλων των υπολοίπων το 2012 (Ελάτειας ,Αμφίκλειας, Μώλου κ.λ.π) για το λόγο αυτό ότι η χωρική περιφέρεια που καλύπτει καθώς και ο όγκος των υποθέσεων που εισέρχονται για εκδίκαση κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλος ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Αταλάντης εξυπηρετεί μεγάλη γεωγραφική Περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας .Συγκεκριμένα εξυπηρετεί το Δήμο Λοκρών (Δημοτική ενότητα Αταλάντης, Δαφνουσίων και Οπουντίων), το Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας (Δημοτική ενότητα Ελάτειας, Τιθορέας και το Δήμο ολόκληρο ως νομικό πρόσωπο αφού η έδρα του είναι η Κ. Τιθορέα).
Η ενδεχόμενη κατάργηση του ,το οποίο είναι από τα ιστορικότερα της χώρας αφού ιδρύθηκε το 1831 μετά τη δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους μας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθώς αυτό καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική έκταση.
Το παρών ψήφισμα να αποσταλεί σε όλους τους φορείς, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Αντιπεριφερειάρχη, Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ,στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα, στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Γεώργιο Φλωρίδη και στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Κατόπιν των ανωτέρω καλώ το δημοτικό συμβούλιο για την ψήφισή του.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

                                                                                                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:

                                                                                                                                                                   ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και πλήρη αντίθεση του στο σχέδιο του νέου δικαστικού χάρτη με το οποίο προτείνεται η κατάργηση πολλών δικαστικών σχηματισμών μεταξύ των οποίων του ειρηνοδικείου Αταλάντης μοναδικού στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας που διασώθηκε μετά την κατάργηση όλων των υπολοίπων το 2012 (Ελάτειας ,Αμφίκλειας, Μώλου κ.λ.π) για το λόγο αυτό ότι η χωρική περιφέρεια που καλύπτει καθώς και ο όγκος των υποθέσεων που εισέρχονται για εκδίκαση κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλος ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Αταλάντης εξυπηρετεί μεγάλη γεωγραφική Περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας .Συγκεκριμένα εξυπηρετεί το Δήμο Λοκρών (Δημοτική ενότητα Αταλάντης, Δαφνουσίων και Οπουντίων), το Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας (Δημοτική ενότητα Ελάτειας, Τιθορέας και το Δήμο ολόκληρο ως νομικό πρόσωπο αφού η έδρα του είναι η Κ. Τιθορέα).
Η ενδεχόμενη κατάργηση του ,το οποίο είναι από τα ιστορικότερα της χώρας αφού ιδρύθηκε το 1831 μετά τη δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους μας βρίσκει κάθετα αντίθετους καθώς αυτό καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική έκταση.
Το παρών ψήφισμα να αποσταλεί σε όλους τους φορείς, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Αντιπερειάρχη, Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ,στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα, στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Γεώργιο Φλωρίδη και στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

                                                                                                                                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 33
                                                                                                Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
             

                                                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                                              Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο
                                                                                                                                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ

 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα(.pdf)