ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                    Λαμία 10- 11 - 2023
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 630039
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση :      1o χλμ Λαμίας-Αθηνών
Ταχ. Κωδ. :        35133 ΛΑΜΙΑ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες :  Άννα Οικονόμου
Τηλέφωνο :       2231053021
E mail :             ddasοnfthiot@eedpts.ypen.gr
                           anna.oikonomou@eedpts.ypen.gr

 


ΘΕΜΑ: « Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων Δασεργατών »


ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ.174579/2250/20-11-2018 Υπουργική Απόφαση « Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων
                    Δασεργατών» ( ΦΕΚ 5474 Β΄) με ΑΔΑ:ΨΩ7Φ4653Π8-7ΕΔ
              β) Η αριθμ.174594/2410/10-12-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) εγκύκλιος της Διεύθυνσης
                   Διαχείρισης Δασών «Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση
                   νεοεισερχόμενων Δασεργατών »με ΑΔΑ:Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9
              γ) Το αριθμ. 14/9-1-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
              δ) Το αριθμ 6325/223794/16-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
              ε) Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17.06.2022 (Β’ 3145) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και
                  τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
                  Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

     Με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της ανωτέρω (α) σχετικής Υ.Α. « Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων Δασεργατών» καθορίζεται η διάρκεια, το περιεχόμενο και η σχετική διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων δασεργατών που επιθυμούν να γίνουν μέλη σε ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 (β) του Ν.4423/2016 «Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182/2016) .
     Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. 174579/2250/20-11-2018( ΦΕΚ 5474 Β΄) και με την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της, η Θεωρητική Εκπαίδευση Νεοεισερχομένου Δασεργάτη, που επιθυμεί να γίνει μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε. διεξάγεται στην Διεύθυνση Δασών στην διοικητική ευθύνη της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε., εντός της περιόδου από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο και η διάρκειά της ορίζεται σε δέκα ημέρες (10).
    Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νεοεισερχόμενου δασεργάτη είναι η εκ των προτέρων κατάθεση της αίτησης του σε Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) για να γίνει δόκιμο μέλος του.
    Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 174579/2250/20-11-2018( ΦΕΚ 5474 Β΄) η Πρακτική Εκπαίδευση του Νεοεισερχόμενου Δασεργάτη διεξάγεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρητικής του εκπαίδευσης, από τον ΔΑ.Σ.Ε. (άρθρο 5 παρ.2 (β) του ν.4423/2016) στον οποίο υπέβαλλε την αίτηση του ως δόκιμο μέλος.
    Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας από την Δευτέρα 13-11-2023 έως και την Παρασκευή 9-2-2024 ,είναι τα εξής:
α) Αίτηση
β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
γ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
δ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας( συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας)
ε) Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε..
    Η θεωρητική Εκπαίδευση των Νεοεισερχομένων Δασεργατών θα διεξαχθεί στην Δ/νση Δασών Φθιώτιδας από
τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 1 Μαρτίου 2024, εφόσον υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις. Αν οι υποβληθείσες αιτήσεις
είναι λιγότερες των πέντε (5), η θεωρητική εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί σε όμορη Δ/νση Δασών.

 

Ο Δ/ντής Δασών Φθιώτιδας

Ανδρέας Παπανδρέου
Δασολόγος

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση(.pdf)