Αταλάντη, 3 Νοεμβρίου 2020

Επισυνάπτεται η υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4829/ τ. Β' /02.11.2020 με θέμα: "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"