ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αταλάντη, 08-06-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ:12759

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:   Δημητρίου Κωνσταντίνος

                            Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   

Ο Δήμαρχος Λοκρών

              Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα 08-06-2023 με επίκεντρο την περιοχή του Εξάρχου Νομού Φθιώτιδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Εξάρχου δε θα λειτουργήσουν  την  Παρασκευή 09-06-2023, για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε σήμερα 08-06-2023 στην περιοχή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ