Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στις θυρίδες των Δήμων η εφαρμογή ελέγχου δελτίου ψηφιακής ταυτότητας  (Gov.gr Wallet).  Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας έγινε κατόπιν της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπ’ αριθ. 36126/5-9-2022 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β ́ 849)”, αναφορικά με τη δυνατότητα ελέγχου, μέσω των θυρίδων, του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας (Gov.gr Wallet).

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση, για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών, παρέχεται στις θυρίδες η πρόσθετη λειτουργία ανάκτησης αντιγράφου του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4082/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β ́ 3982). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο να αποθηκεύει το αντίγραφο του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης, ως δικαιολογητικό, στη συναλλαγή που πραγματοποιεί το φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται από τον αρμόδιο φορέα η προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας.