Αταλάντη, 20 Ιουλίου 2023

 

Ενημέρωση για τον εξοπλισμό πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών κατέχει τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες στην Π.Ε. Φθιώτιδας και στηρίζει με κάθε πρόσφορο την ανάδειξη των παραλιών της περιοχής. Ξεχωριστό κομμάτι της προσοχής μας αφορά τον εξοπλισμό πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Λοκρών για τον οποίο ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Λοκρών για τα εξής:

Η προμήθεια και εγκατάσταση του άνω εξοπλισμού διενεργήθηκε μέσω διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Ο Δήμος Λοκρών έχει ενεργήσει σχετικά ήδη από διετίας σχετικά, έχοντας προκηρύξει με την υπ’ αρ. 7628/02.04.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008385005 2021-04-02) διακήρυξή του ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, δαπάνης προϋπολογισμού ύψους 239.034,8 ευρώ.

Η διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο, η οποία εξελίσσεται σε στάδια, έκτοτε δεν έχει καταλήξει σε σύναψη σύμβασης, δυνάμει διαδοχικής άσκησης εκ μέρους των συμμετεχόντων εταιρειών σε αυτή (δύο συνολικά), των εννόμων δικαιωμάτων που προβλέπουν τα άρ. 345 επόμενα του ν. 4412/2016, ως εχόντων έννομο συμφέρον να τους ανατεθεί η σύμβαση. Τα δικαιώματα αυτά προβλέπουν εν αρχή, άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρ. 360 ν. 4412/2016) από το ενδιαφερόμενο μέρος που κρίνει ότι θίγεται από την απόφαση του Δήμου Λοκρών σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, η άσκηση της οποίας κωλύει τη σύναψη της σύμβασης (άρ. 364 ν. 4412/2016). Κατόπιν και αναλόγως της αποφάσεως της ΑΕΠΠ, υφίσταται η δυνατότητα προσβολής αυτής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, από το ενδιαφερόμενο μέρος ή/και την Αναθέτουσα Αρχή, ενέργεια η οποία επίσης κωλύει τη σύναψη σύμβασης, εκτός αν κριθεί διαφορετικά με προσωρινή διαταγή (άρ. 372 ν. 4412/2016). Έως σήμερα, έχουν ασκηθεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων διαδοχικά:α) τρεις (3) Αιτήσεις Ακυρώσεως και κατά περίπτωση και Αναστολής από το ένα ενδιαφερόμενο μέρος κατά το στάδιο της αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων και της προσωρινής κατακύρωσης στρεφόμενες κατά ρητών ή σιωπηρών πράξεων της ΑΕΠΠ και έχουν εκδοθεί ισάριθμες αποφάσεις, καμία εκ των οποίων, μάλιστα δεν εντόπισε σφάλματα εκ μέρους του Δήμου Λοκρών στη διαγωνιστική διαδικασία, καιβ) μία (1) Αίτηση Ακύρωσης και Αναστολής από το έτερο μέρος, κατά το στάδιο της οριστικής κατακύρωσης, η οποία και εκκρεμεί προς εκδίκαση τον προσεχή Οκτώβριο, στρεφόμενη κατά ρητής πράξεως της ΑΕΠΠ.

Ως εκ τούτου, κι ενόσω υφίσταται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, κωλύεται εκ του νόμου η υπογραφή της συμβάσεως, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, μη αναγόμενη όμως σε υπαιτιότητα του Δήμου Λοκρών.

https://tvstar.gr/2023/07/19/th-zekentes-echoun-ginei-oles-oi-aparaitites-energeies-gia-rampes-anapiron-stis-paralies-apo-ton-dimo-lokron-vinteo/

https://www.lamiafm1.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/