Αταλάντη 10-1-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Από τις 19 Δεκεμβρίου 2023 παύουν να είναι σε ισχύ τα χάρτινα βιβλιάρια υγείας των ζώων συντροφιάς. Αντ’ αυτού, τίθεται σε ισχύ το νέο ψηφιακό βιβλιάριο υγείας για το κατοικίδιο σας (σκύλος και γάτα), σε άυλη ψηφιακή μορφή, το οποίο θα ενημερώνει ο πιστοποιημένος Κτηνίατρός σας στην βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Τα χάρτινα βιβλιάρια παραμένουν, μόνο για ενημέρωση μελλοντικών ενεργειών της κτηνιατρικής παρακολούθησης του ζώου σας και δεν έχει ουδεμία νομική ισχύ. Επιπλέον, για να μπορέσει να καταγραφεί το ζώο σας στην βάση του ΕΜΖΣ, θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική σήμανση (chip)  και μόνο έτσι θα καθίσταται έγκυρο το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας. Για παράδειγμα, δεν θα θεωρείται έγκυρος ένας εμβολιασμός σε ζώο που δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση, ακόμα και αν το έχετε πραγματοποιήσει στον κτηνίατρό σας αφού το ζώο σας δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση. Παρόλο δηλαδή που θα έχει πραγματοποιήσει το εμβόλιο, εφόσον δε φέρει μικροτσίπ και ως εκ τούτου δεν θα έχει καταγραφεί στο ψηφιακό βιβλιάριο, για το κράτος θα θεωρείται ανεμβολίαστο.

Όσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 18/12/2023, έχουν νομική ισχύ μέσω των χάρτινων βιβλιαρίων και εφόσον φέρουν έγκυρη σφραγίδα Κτηνιάτρου, τα οποία όμως σταδιακά και με το πέρασμα του χρόνου θα εκλείψουν.

Μαζί με το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας, παραμένει σε ισχύ το Διαβατήριο του ζώου σας καθώς και αυτό θεωρείται επίσημο έγγραφο απόδειξη της υγείας του ζώου σας και μπορεί να αντικαταστήσει το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας ή να συνυπάρχει με αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4830/2021, πέρα από την ηλεκτρονική  ταυτοποίηση του ζώου  υποχρεωτικά είναι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός, η τακτική αποπαρασίτωση καθώς και η στείρωση ( η αποστολή δείγματος DNA) του ζώου. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021(Α ́169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13.....» Ως εκ τούτου, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) εκκινεί στις 21 Ιανουαρίου 2024.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4830/2021 « Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό τριάντα πέντε (135) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο δεκαπέντε (15) ευρώ για τη λήψη του γενετικού υλικού και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παρούσας».

Σε περίπτωση παράλειψης εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς καθώς και παράλειψη καταχώρησης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενημερωμένου διαβατηρίου επιβάλλεται πρόστιμο 300 €

Σε περίπτωση παράλειψης στείρωσης σκύλου ή γάτας ή αποστολής δείγματος γενετικού υλικού τους στο ΕΕΓΥΖΣ επιβάλλεται πρόστιμο 1000€