Αταλάντη  21-11-2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Εντατικοποίηση ελέγχων αναφορικά με την ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και τις συνθήκες ευζωίας των ζώων συντροφιάς»

 

Σύμφωνα με το αρ.9, παρ.1, περ. β, δ και ε του ν.4830/2021: ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

  • «να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣ, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα,
  • «να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει» και
  • «να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος............... για την υγεία και την ευζωία του άσκησης» .

Επίσης, με το αρ.3, παρ.6 του ν.4830/2021 «Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 35 είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας................τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Επιπροσθέτως, στο αρ.35, παρ.1, περ.16 του ιδίου νόμου, αναφέρεται ρητά πως «η παράλειψη εμπρόθεσμης, σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς, καθώς και παράλειψη καταχώρησης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τους», επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με το αρ.35, παρ.1, περ. 18 του ίδιου νόμου «η παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου εμβολιασμού του, καθώς και ο ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος», επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ.