ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη 21/12/2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                        Αρ. Πρωτοκόλλου:26760 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου Αταλάντη 352 00

Πληροφορίες: Βασίλειος Λιάρτης Τηλέφωνο: 2233350327 Email:basliartis@gmail.com

ΠΡΟΣ:

Την Αποκ/μένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Λεωνίδου 6

35100 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Στέλνεται η αριθµ. 22/271/2023 απόφαση ∆.Σ. για έλεγχο ΣΧΕΤ:

Σας στέλνουμε, απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Δ.Σ. Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 22/271/2023 απόφαση αυτού, της 20/12/2023 με θέμα: Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιηµένος), μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και σας παρακαλούμε να κάνετε τις δικές σας ενέργειες.

Ο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Επισυνάπτονται:

 • απόφαση ∆.Σ. σε (2) αντίτυπα
 • αντ/φο πρόσκλησης συνεδρίασης
 • αντ/φο αποδ/κού δηµοσίευσης πίνακα αποφάσεων

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                               Α∆Α: ΨΟΨΧΩΛΤ-4Ι1

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθµ. 22-20/12/2023 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που περιλαµβάνει την αριθµ. 22/271/2023 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Λοκρών κος Αθανάσιος Ζεκεντές προσκλήθηκε στη Συνεδρίαση και παρευρέθηκε. Προσήλθαν µετά την έναρξη της συνεδρίασης:

Αποχώρησαν/διέκοψαν τη σύνδεση: µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος η Κα Μαρία Γιαννοπούλου, µετά τη

συζήτηση του 2ου θέµατος η Κα Έλενα Κυριάκου, µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος ο Κος Ιωάννης Μπονόβας.

Απουσίαζαν: οι κ.κ. Αντώνης Καραµίντζιος , ∆ηµήτριος Τσοχαντάρης , Μαρία ∆ουµάνη , Βασίλειος Καρατράντος , Αναστάσιος Θεοχάρης, Ιωάννης Κούρος, Μαρία ∆ουµάνη, Γιαννούλα Πάσσα, Γεώργιος Γουρνάς, Νικόλαος Ανεστάκος .

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: Χρήστος Βαποράκης, Ιωάννης Λιάρτης, ∆ηµήτριος Κυριαζής.

 

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 20 ∆εκεµβρίου 2023 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ. 26250- 14.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού Κου Ανδρέα Λουκά, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δηµοτικού συµβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 17 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, µεικτή, δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τη λίστα αποδεκτών, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:

 

Θέµα 5ο: Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιημένος).

Ο Κος Πρόεδρος ερχόµενος στο 5ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιημένος), έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 ,όπως συµπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, ορίζεται ότι:< Ένα(1)µήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ,καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων > .

Επίσης , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2690/99 ορίζεται ότι: Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής , ειδική , επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου , εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης .

 

λαµβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθµόν 93/60173/23.8.2019 (Α∆Α: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών – Γενική Γραµµατεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενηµέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους ∆ήµους»,

 1. τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λοκρών (Α∆Α: ΨΧΘ0ΩΛΤ- 7ΝΑ),
 2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 3. το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018),
 4. την υπ’ αριθµόν 375/39167/2.6.2022 (Α∆Α: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου»,
 5. την υπ’ αριθµόν 1-1/9.1.2022 (Α∆Α: 6Ο1ΦΩΛΤ-2ΑΞ) Απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Λοκρών περί εκλογής Μελών Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 4612/11.1.2022 (Α∆Α: ΨΖΛΩΟΡ10-ΝΞ9) Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας,

 1. τις διατάξεις του ν. 5013/19.1.2023/τ. Α' 12 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση

κινδύνου στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής ∆ήµων

Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010».

Η απόφαση του ∆.Σ. κρίθηκε αναγκαία και µε την οποία θα αποφασιστεί η Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιηµένος) για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Λοκρών.

 

Η Ο.Ε. µε την 32/322/2023 απόφαση της εισηγείται στο ∆.Σ. τα εξής έχοντας υπόψη:

Την με αριθμ. 9/118/2016 Απόφαση με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «“«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»» για ένταξη και επιχορήγηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών»

Την με αρ. 2/40/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών με τίτλο «Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» Έγκριση Υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα -Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα,

Την με αριθμ. 4/54/2017 Απόφαση του Δ.Σ. με θέμα : Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας,

 

Το Κέντρο Κοινότητας µε το Παράρτηµα ΡΟΜΑ αυτού υπάγεται διοικητικά, οικονοµικά και θεσµικά στο ∆ήµο Λοκρών και ανήκει οργανωτικά στη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη λειτουργία του Κέντρου και µε την οποία βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσµού.

Ο ∆ήµος Λοκρών ως φορέας υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήµατος ΡΟΜΑ για τη διαρκή και απρόσκοπτη συνεργασία του µε την ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την παροχή αδειών του προσωπικού και για την τήρηση του ωραρίου και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

 

Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτηµα ΡΟΜΑ ∆ήµου Λοκρών υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές του ∆ήµου και της αρµόδιας Περιφέρειας. Τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφορία στα αρµόδια όργανα.

Το Κέντρο Κοινότητας δύναται να διευρύνει τη δράση του, εκτός των Παραρτηµάτων, και µε Κινητές Μονάδες για τον εντοπισµό και την εξυπηρέτηση ατόµων αποµακρυσµένων περιοχών. Η    Κινητή Μονάδα, διοικητικά ανήκει στο Κέντρο Κοινότητας και θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία που εποπτεύει και το Κέντρο Κοινότητας.

Με τον Κανονισµό αυτό, ρυθµίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Λοκρών µε Παράρτηµα ΡΟΜΑ. Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο οποίος Κανονισµός του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Λοκρών είχε ψηφιστεί µε την 4/54/2017 Απόφαση του ∆.Σ. και στην οποία δεν συµπεριλαµβανόταν το Παράρτηµα ΡΟΜΑ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραµµένες, στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του αρθ.97 του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί),
 • Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του

∆.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη αποµαγνητοφωνηµένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως, πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ ( ο οποίος είχε εφαρµοστεί µε την 4/54/2017 Απόφαση του ∆.Σ. ) λόγω του ότι πρέπει να είναι Επικαιροποιηµένος και στην οποία δεν συµπεριλαµβανόταν το Παράρτηµα ΡΟΜΑ ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λοκρών .

Κατά της πρότασης ψηφίζουν οι ∆.Σ. κ.κ. Θωµάς Καρατράντος, Χρίστος Λυγδής.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθµό 22/271/2023

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ανδρέας Λουκάς