Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί η «Ετήσια Έκθεση 2021: Η Εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες» (Αθήνα, Οκτώβριος 2022). Πρόκειται για μία κατατοπιστική ηλεκτρονική έκδοση συνολικής έκτασης 42 σελίδων, η οποία εστιάζει στη δράση των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο: https://isotita.gr/wp-content/uploads/2022/10/Etisia-Ekthesi-2021-Dhmoi-kai-Perifereies.pdf.

Από το 2019, ο νόμος 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» έθεσε το πλαίσιο άσκησης πολιτικής για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4604/2019 στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α’ βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων προστίθεται η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο της καταγραφής των δράσεων προώθησης των πολιτικών ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. διεξήγαγε και φέτος, όπως και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρωτογενή έρευνα την οποία απηύθυνε στο σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

 Τα Τμήματα που συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, ανήκουν στην «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και είναι τα εξής:

- «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)»

- «Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων»

- «Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων».

Η έρευνα περιλαμβάνει είκοσι επτά ερωτήματα στον κύριο κορμό και επτά εισαγωγικά ερωτήματα που σκοπό είχαν την καταγραφή των γενικών στοιχείων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και του ονόματος και της ιδιότητας της υπεύθυνης/του υπεύθυνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Τα δεκαέξι επόμενα ερωτήματα αφορούν ζητήματα αρμοδιοτήτων, ένταξης, συνεργασιών και παραπομπής θεμάτων ισότητας των φύλων και περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Τα υπόλοιπα ερωτήματα αφορούν την περιγραφή των δράσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους Δήμους ή τις Περιφέρειες με σκοπό την προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Τέλος, συμπεριλήφθηκε ένα γενικότερο ερώτημα με σκοπό την καταγραφή των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του συγκεκριμένου Δήμου ή της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή προς τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων και στη συνέχεια στάλθηκε στα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα της Διοίκησης για θέματα ισότητας των φύλων.

Η ηλεκτρονική έκδοση της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. διαρθρώνεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

α) το πλαίσιο άσκησης των πολιτικών ισότητας στους Δήμους: νομοθετικό πλαίσιο και εργαλεία

β) μεθοδολογία έρευνας

γ) αποτελέσματα έρευνας

δ) ένταξη πολιτικών ισότητας των φύλων στη διοίκηση του Δήμου – Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

ε) Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) – Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ)

στ) θέματα ισότητας φύλων – αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών

ζ) δράσεις προώθησης των πολιτικών ισότητας των φύλων

η) ενδεικτικές καλές πρακτικές

θ) συμπεράσματα/βιβλιογραφία/η φόρμα του ερωτηματολογίου.