ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                           Αταλάντη,  05-04-2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                        Aριθ. Πρωτ.: 6496

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

                      T.K. 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος

Τηλ.: 22330-23707, 22333-22374

E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/99.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  4. Την αριθ. 9/109/05-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΖ5ΩΛΤ-ΧΡΚ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με θέμα: «Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 4μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024».
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών που εγκρίθηκε με την αριθ. 66578/12567/2011 απόφαση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 8059/190821/2013 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/30-10-2013), 4770/127519/2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β΄/21-08-2017), 834/20010/2019 (ΦΕΚ 403/τ.Β΄/13-02-2019) και 853/2023 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/17-01-2023) όμοιες.
  6. Την αριθ. 6160/02-04-2024 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου Λοκρών περί ύπαρξης πιστώσεων για κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας 2024 και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 
Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής: Δευτέρα 08-04-2024 
Λήξη αιτήσεων συμμετοχής:      Τετάρτη 10-04-2024 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση(.pdf)