Γνωστοποίηση για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 11-02-2022 έως και Πέμπτη 17-02-2022
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αταλάντη, 08-02-2022

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 2335

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

  «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/2007».

       Ο Δήμαρχος Λοκρών

       Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019).
 3. Το άρθρο 214 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων - Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4623/2019, του άρθρου 23 του ν.4690/2020 και του άρθρου 39 του ν.4735/2020.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του ν.3584/2007.
 6. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
 7. Την αριθ. 66578/12567 απόφαση (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών) (Β΄2972/23-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις 8059/190821 (Β΄2765/30-10-2013), 4770/127519 (Β΄2894/21-8-2017) και 834/20010 (Β΄403/13-2-2019) όμοιες.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών δύναται σύμφωνα με τα ανωτέρω να προσλάβει τέσσερις (4) ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιστημονικούς συνεργάτες.
 9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα ανάπτυξης ΟΤΑ και εποπτευόμενων φορέων αυτών, σύνταξης δελτίων τύπου, δημοσίων σχέσεων που άπτονται της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και διεκπεραίωσης κάθε άλλης εργασίας που θα ανατίθεται από το Δήμαρχο και εμπίπτει σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

      Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξης ΟΤΑ και εποπτευόμενων φορέων αυτών, επικοινωνίας, προβολής και δημοσίων σχέσεων του Δήμου, θα διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο σε θέματα αρμοδιότητάς του, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα όπως αναφέρονται παρακάτω:

- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του ν. 3584/2007)

 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του ν. 3584/2007)
 • Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του ν.3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του ν.3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του ν.3584/2007)

Β) ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα   Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower.

Γ) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

    Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως  εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου - τίτλου σπουδών.
 • Πιστοποιητικό απόδειξης καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την επαγγελματική εμπειρία. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδιοι υπάλληλοι: Μοδιάτη Βασιλική και Δημητρίου Κωνσταντίνος, τηλέφωνο επικοινωνίας 22330-23707 (Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 - Τ.Κ. 35200 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

Η πλήρωση της μιας (1) θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση αυτή, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Φθιώτιδας και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ