ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ.Δνση     :  Πλ. Ελευθερίας 13                                                                                                                                ΛΑΜΙΑ 11/8/2021
Ταχ.Κώδικας:  351 31  ΛΑΜΙΑ
Αρ.τηλεφ.     :   22313-51292
 E-mail        :p.zois@pste.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η αρχική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)  της 5/8/2021 (ΦΕΚ 138/Α) η οποία ισχύει μέχρι την Παρασκευή 13/8/2021 σύμφωνα με  την από 8/8/2021 (ΦΕΚ 3661/β) Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

Με την  ΠΝΠ προβλέπεται ότι :

Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και μεοποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευσηή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντόςοικιστικών ιστών.

Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθευπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσειπυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ.οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτηςύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης(π.χ. μελισσοκομία).

  •  Για κάθε ανωτέρω παράβαση προβλέπονται και επιβάλλονται , μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο.
  • Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της ΠΝΠ ,τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή τουδιοικητικού προστίμου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώςκαι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Με Κοινή Υπουργικά Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 3653/Β/6-8-2021) προβλέπονται ότι οι ανωτέρω  απαγορεύσεις εξαιρετικώς δεν καταλαμβάνουν:

α) Κατοικημένες περιοχές,

β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,

γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα και

δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

Οι παραπάνω ορισμοί είναι διακριτοί π.χ. ποτάμι – υδατόρεμα , λιμναίο σύστημα – υδατοσυγκέντρωση (λιμνοδεξαμενή) κα και δεν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις ή διαχωρισμοί.

  • Οι απαγορεύσεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρετικώς δεν καταλαμβάνουν επίσης όσους μετακινούνταιεντός του εθνικού οδικού δικτύου, με την επιφύλαξητης δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε τμήματα του δικτύου αυτού απότα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται το κοινό ότι οι περιοχές επισκεψιμότητας εντός των ανωτέρω καθορισμένων περιοχών θα παραμείνουν υπό περιορισμό  μέχρι της άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των πολιτών και την συμμόρφωση των πολιτών στις υποδείξεις ελεγκτικών  μηχανισμών.

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που αφορούν στα παραπάνω μέτρα.