ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 - 09 - 2019 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραμίντζιου Γεωργία Μίχα Αθανασία, Δουσιώτη Παγώνα ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 FAX:2233081052 EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com pronoialokrwn@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ανανέωση αιτήσεων μετά την πάροδο του εξαμήνου ισχύος της αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότιολοκληρώθηκε έλεγχος των αιτήσεωνπου εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους. Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία τους κατά το τελευταίο εξάμηνοδεν ανανεώθηκανκαι εμφανίζονται με την ένδειξη«Η αίτηση δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα».Δίνεταιη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης (ένδειξη«Νέα αίτηση»)από3/9/2019. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Υπηρεσία σας, θα προσκομίζεταινέο έντυπο συναίνεσης, καθώς και όποιο τυχόν άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.

Προσοχή:Για να μην χαθεί κάποιος μήνας επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως30/9/2019.

Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος,ανανεώθηκαν αυτόματακαι εμφανίζονται με την ένδειξη«Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο».

Προσοχή:Όσοιαπό τους δικαιούχουςέχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονταιστην ανανεωμένη αίτηση, μπορούναποκλειστικά εντός του Σεπτεμβρίουνα ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουνΝέα. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Υπηρεσία σας, θα προσκομίζεταινέο έντυπο συναίνεσης, καθώς και όποιο τυχόν άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι δικαιούχοιενημερώνονταιμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη διευκόλυνση του έργου παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των δικαιούχων με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο στους χώρους του Δήμου/Κέντρου Κοινότητας, προφορική ενημέρωση κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας κ.τ.λ.) σε σχέση με τα ανωτέρω.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει μέσω της οποίας θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τις ανωτέρω αιτήσεις, η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί κανονικά.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,

Αναστασία Παρασκευοπούλου Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης