Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παρατυπίες που αφορούν σε: (Α)Μη δήλωση επιδομάτωνπου εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ (2.652αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18), (Β)Εμφάνιση του ίδιου αριθμού μετρητή ΔΕΔΔΗΕσε περισσότερες από μία αιτήσεις (4.394αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18).

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ Αρ.Πρ.Δ26/13/οικ.55440/540/ 23-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως ακολούθως:

Επανενεργοποίηση αιτήσεων και αναδρομική καταβολή:

Α) Μη δήλωση Επιδομάτων

Σε περίπτωση που η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχειών η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας διαμονής τους μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής,δηλαδή μέχρι31 Οκτωβρίου 2018,προκειμένου να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα στην αίτηση ή να δηλώσουν τα ελλιπή στοιχεία. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε η αίτηση, με το ποσό που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση.

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς οι δικαιούχοι να μεταβούν στον Δήμο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος, οπότε η αίτηση θα ανακληθεί αυτομάτως.

Β) Εμφάνιση ίδιου αριθμού μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας διαμονής τους μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής, δηλαδή μέχρι31 Οκτωβρίου 2018,προκειμένου να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα στην αίτηση.Εφόσον τεκμηριωθεί διαμονή σε ξεχωριστές κατοικίες με κοινό μετρητή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης.

Προσοχη!

  • ΕάνΔεντεκμηριώνεται χωριστή διαμονή από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορεί, όπου υπάρχει δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της κοινωνικής έρευνας.
  • Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι υπέβαλαν ξεχωριστές αιτήσεις ενώ διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, οι αιτήσεις θα παραμένουν σε αναστολή έως ότου ανακληθούν από την ΗΔΙΚΑ.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα ανακληθούν θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην υπ Αρ.Πρ.Δ26/13/οικ.55440/540/ 23-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΒΝ465Θ1Ω-ΔΝΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με εκτίμηση,

Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Γιώργος Πλανήτερος Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Email:gplaniteros@yeka.gr