Κοινοποίηση Αποσπάσματος της Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών για τα έτη 2021-2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150), της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της παρ. 5 του άρθ. 4 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172) όπως ισχύει, σας κοινοποιούμε απόσπασμα της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493/29.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον επιμερισμό σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 και 2022. Στο συνημμένο απόσπασμα περιλαμβάνονται μόνο οι περιπτώσεις σταθμών για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης.

Δικαιούχοι της πίστωσης, σύμφωνα με το άρθ. 2 της ΚΥΑ, είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του συνημμένου αποσπάσματος, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ήτοι την 31.12.2023.

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 (παρ. 8, 9, 10, 11 και 12) της ανωτέρω ΚΥΑ.

 

Επισυνάπτονται :

α) Απόσπασμα Απόφασης Επιμερισμού(.pdf)

β) Πίνακας Αποσπάσματος Απόφασης(.pdf)