ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αταλάντη 2/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 14994
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

1. Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 7/13/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ: για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό,την αρ. 10/135/2020 απόφασης του Δ.Σ. Λοκρών :

Εγκρίνει την 7/13/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ: για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό με την οποία ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και του Αθλητισμού Λοκρών ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με ΑΔΑ:Ψ4ΓΘΟΚΣΒ-Ο4Η


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ