ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αταλάντη   29/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                               Αρ.Πρωτ. :     421
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση του κυλικείου  ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  του Δήμου Λοκρών

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  «Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» , ύστερα από την υπ’αρίθμ. 6/25/2020 απόφαση του Δ.Σ. , ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  του Δήμου Λοκρών.
Ο  χρόνος μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια και ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ το μήνα ως μηνιαίο μίσθωμα και από την δημοπρασία αποκλείονται οφειλέτες του Δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης:

Α)Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή τράπεζας ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος , ήτοι 12,00€.
Β)Βεβαίωση του Δήμου Λοκρών ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του.
Γ)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Δ)Α.Φ.Μ. και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτ/φο) του ιδίου και του εγγυητή του
Ε)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  περί γνώσης των όρων της διακήρυξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. στο γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στη Δ/νση : Νικ.Αβραάμ 1 , ΑΤΑΛΑΝΤΗ Τ.Κ.35200 (ισόγειο του Παιδικού Σταθμού Αταλάντης).

Αρμόδιος υπάλληλος ο κος.Καντάς Ευάγγελος , τηλ.επικοινωνίας & fax : 22330-81052 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 09/06/2020  και ώρα 9.30π.μ.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 09/06/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00πμ έως και 12:00μμ στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών (Δημαρχείο , 1ος όροφος).                                                                                 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ

          ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Η.ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη μίσθωση:

  1. Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή της δημοπρασίας μίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Μαλεσίνας
  2. Όροι Δημοπρασίας Μίσθωσης Κυλικείου ΚΑΠΗ Μαλεσίνας