ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑταλάντη08/07/2019 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑρ.Πρωτ. : 451 ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ , ΚΑΠΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ & ΚΑΠΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ του Δήμου Λοκρών

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» , ύστερα από την υπ’αρίθμ.4/22/2019 απόφαση του Δ.Σ. , ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ , ΚΑΠΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ & ΚΑΠΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣτου Δήμου Λοκρών. Οχρόνος μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια και ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ το μήνα ως μηνιαίο μίσθωμα και από την δημοπρασία αποκλείονται οφειλέτες του Δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης:

Α) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή τράπεζας ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος , ήτοι 12,00€. Β) Βεβαίωση του Δήμου Λοκρών ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του. Γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δ) Α.Φ.Μ. και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτ/φο) του ιδίου και του εγγυητή του Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86περί γνώσης των όρων της διακήρυξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. στο γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στη Δ/νση : Νικ.Αβραάμ 1 , ΑΤΑΛΑΝΤΗ Τ.Κ.35200 (ισόγειο του Παιδικού Σταθμού Αταλάντης).

Αρμόδιος υπάλληλος ο κος.Καντάς Ευάγγελος , τηλ.επικοινωνίας & fax : 22330-81052 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 9.30π.μ. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 17/07/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00πμ έως και 12:00μμ στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών (Δημαρχείο , 1ος όροφος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή .pdf με τους όρους Δημοπρασίας για τηνΜίσθωση κυλικείων των ΚΑΠΗ

Αρχείο