Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στην Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2020
1. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο :"Μίσθωση περιπτέρων (παραπηγμάτων) για την Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2020
2. Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός- Συγγραφή Υποχρεώσεων-Οικονομική Προσφορά)