Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία για την αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων