Επισυνάπτεται το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚΠ 3474 / 2023 / 15.02.2023 έγγραφο του ΕΟΔΥ με θέμα: Νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια - Δράσεις επιτήρησης και διαχείρισης των κουνουπιών - Εκτίμηση κινδύνου, επιτήρηση, πρόληψη, συνεργασία - περίοδος μετάδοσης 2023