Επισυνάπτεται έγγραφο με θέμα «Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2022-2023 – Αντιγριπικός εμβολιασμός» από το Υπουργείο Υγείας, με Α.Π.: Δ1α/Γ.Π.οικ.55631/03-10-2022 και με ΑΔΑ: 9Λ2Ψ465ΦΥΟ-8ΓΓ