ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                               Αταλάντη   29 - 6 - 2021

                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 15105

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 23/241/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 23/241/2022απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ::

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021                                                                                    
ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Λοκρών

Α)  ΕΣΟΔΑ:       ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020:                   17.647,68 €

                               Ε Σ Ο Δ Α:                                                    811.680,12 €

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                        829.327,80 €

 

Β)  ΕΞΟΔΑ:     ΕΞΟΔΑ:                                                       775.905,53 €

                            ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2021) :      53.422,27 €

                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                       829.327,80 €

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ