ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Αταλάντη, 19 Ιουνίου 2023

 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/ 19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Λοκρών χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με το ποσό των 37.200,00 € από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, αρχικά, δημιουργήθηκαν συνήθεις διαδρομές πεζή μετακίνησης οι οποίες συνδέουν κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Κατά μήκος αυτών έγιναν καταγραφές για την αξιολόγηση των υποδομών για πεζούς και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις για την βελτίωση και την ενίσχυση των υποδομών. Οι παρεμβάσεις είναι είτε σημειακές είτε γραμμικές και σε επίπεδο ρυμοτομικής γραμμής. Ταυτόχρονα, προτείνονται παρεμβάσεις σε εισόδους/εξόδους δημόσιων κτιρίων σε χρονοδιάγραμμα δύο ετών.

Τέλος, η υπηρεσία έκλεισε με επιτυχία καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου με αριθμό απόφασης 5/16/2023( ΑΔΑ : Ψ7ΧΩΩΛΤ-ΣΦΧ ).