Όργανα του ΤΟΣΥΝ είναι:
  • Η Γενική Συνέλευση των Μελών του
  • Το Συμβούλιο
  • Ο Πρόεδρος
Η Συνέλευση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Αταλάντης απαρτίζεται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο νέων του Δήμου Αταλάντης. Η Συνέλευση είναι αρμόδια για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών, ως προς τη δράση του Συμβουλίου Νέων. Συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Συμβουλίου Μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως, αν προκύψει σοβαρό θέμα, με απόφαση του Συμβουλίου. Αν μέλος του Συμβουλίου ζητήσει την σύγκλιση Έκτακτης Συνέλευσης και το Συμβούλιο αρνηθεί την πραγματοποίησή της, μπορεί να συγκληθεί Έκτακτη Συνέλευση με την υποβολή του αιτήματος υπογεγραμμένου από το 1/3 των μελών της. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλλαν το σχετικό αίτημα και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία αποφασίστηκε η σύγκλισή της. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες. Ο Δήμαρχος Αταλάντης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά για να εκφράσει γνώμη για όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτήν. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου Νέων για Δήμους με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους είναι 5. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των πολιτικών που χαράσσει η συνέλευση Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Συμβουλίου, κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής τους. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Νέων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά και έχει δικαίωμα να εκφράζει γνώμη για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής του.