ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αταλάντη, 30/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                      ΑΠ: 18338
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                            ΑΔΑ: ΨΛΛΞΩΛΤ-ΛΜΕ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com
Θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων ”


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 815/2020

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη
• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012
• Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ανεστάκο και του μεταβιβάζει :
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
  • Παρακολούθησης και ελέγχου Τεχνικού Προγράμματος
  • Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ντέλιο και του μεταβιβάζει :
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Τουριστικής ανάπτυξης και παραλιών
  • Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
  • Κοιμητηρίων
  • Αδειοδότησης & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών παραβάσεων
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

 3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Σωτήρχο και του μεταβιβάζει :
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Ηλεκτροφωτισμού
  • Απασχόλησης
  • Παιδικών χαρών
  • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

 4. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Καπουκίνη και του μεταβιβάζει :
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Οχημάτων & μηχανημάτων
  • Πολιτικής Προστασίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Ορίζει τον κ. Μιχάλη Παπανικολάου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (αμισθί) της πλειοψηφίας με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές, όπως παρακάτω:
• Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ανεστάκος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους και στον Εντεταλμένο Δημοτικό Συμβούλο, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ