ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη 5/1/2011

Αριθ. Πρωτ. 108

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2011

Ο Δήμαρχος Λοκρών

αφού έλαβε υπόψη

 • το άρθρο 59 του Ν.3852/10
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 24. 611 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών ,με θητεία δύο (2) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,δηλαδή από 2/1/2011 μέχρι 31-12-2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρατράντο Βασίλειο και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ύδρευση- Αποχέτευση
 • Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων
 • Συντήρηση Πρασίνου
 • Θέματα Πολιτισμού

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη δημοτική ενότητα Αταλάντης

2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΓκριτζάπηΣπυρίδωνα και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ύδρευση- Αποχέτευση
 • Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Αδειοδότηση και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Τεχνικά έργα
 • Υποστήριξη πολιτικών οργάνων του Δήμου
 • Ανθρώπινο δυναμικό και διοικητική μέριμνα
 • Προϋπολογισμός και προμήθειες, έσοδα, περιουσία.
 • Απασχόληση.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη δημοτική ενότητα Οπουντίων :

 • Ύδρευση- Αποχέτευση

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσέρτο Κων/νο και του μεταβιβάζει

Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Κοινωνική Πολιτική και ισότητα των δύο φύλων
 • Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
 • ΚΕΠ
 • Πολιτική Προστασία

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κο Τσοχαντάρη Δημήτριο και του μεταβιβάζει

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Καθαριότητα, Περιβάλλον & Ανακύκλωση
 • Αλιεία
 • Τουριστική προβολή και ανάπτυξη

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 άρθρου 59του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κο Μπονόβα Ιωάννη και του μεταβιβάζει

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Παιδεία και Δια βίου Μάθηση
 • Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Τουριστική προβολή και ανάπτυξη.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

Β.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Καρατράντου Βασιλείου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Τσέρτος Κων/νος, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπονόβα Ιωάννη που απουσιάζει η κωλύεται που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Γκριτζάπης Σπυρίδωνας.

Δ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπονόβας Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καρατράντο Βασίλειο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού,να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευτεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩN

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ