ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη 7- 01- 2013

Αριθ. Πρωτ.205

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ5/2013

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

 • Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα μετα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους 24.611 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 2/1/2013 μέχρι 31/8/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βλαχάβα Γεώργιο και του μεταβιβάζει

α. καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παιδεία και ΔιαΒίου Μάθηση
 • Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Τεχνικά Έργα
 • Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολομτσά Ηλία και του μεταβιβάζει

α. καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Προϋπολογισμός και προμήθειες, έσοδα, περιουσία.
 • Συντήρηση πρασίνου
 • Κοινωνική Πολιτική και ισότητα των δύο φύλλων
 • Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
 • Ανθρώπινο δυναμικό και διοικητική μέριμνα
 • Ύδρευση - Αποχέτευση

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γουρνά Γεώργιο και του μεταβιβάζει:

α. καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ύδρευση - Αποχέτευση
 • Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Τουριστική προβολή κι ανάπτυξη
 • Συντήρηση πρασίνου
 • Καθαριότητα - Περιβάλλον και Ανακύκλωση

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπώκο Χρήστο και του μεταβιβάζει :

α. καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Αδειοδότηση και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Θεοδοσίου Ιωάννα και της μεταβιβάζει:

α. καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Αλιεία
 • Γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα
 • Καθαριότητα - Περιβάλλον και Ανακύκλωση

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

Β.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τηλήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Βλαχάβα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κολομτσάς Ηλίας.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολομτσάς Ηλίας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπώκο Χρήστο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, ναδημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ