ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:7ΧΑ7ΩΛΤ-8ΑΗ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αταλάντη 07-3-2017 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 2351

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ70/2017

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.575 κατοίκους, • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες, • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3εκαι 3στ του Ν. 4051/2012 • Την αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 07/3/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω :

1.Ορίζει Αντιδήμαρχο,χωρίς αντιμισθία,το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Αναστάσιο Θεοχάρηκαι του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Καθαριότητα- Ανακύκλωση • Πολιτισμό • Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός εξοπλισμός • Τεχνικά έργα • Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο,χωρίς αντιμισθία,το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Δημήτριο Τσοχαντάρηκαι τουμεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Κοινωνική Πολιτική • Τουριστική Προβολή κι Ανάπτυξη • Αλιεία • Γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

3.Ορίζει Αντιδήμαρχο,με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Αλέξανδρο Κούροκαι του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του Δήμου • Ύδρευση-Αποχέτευση • Συντήρηση Πρασίνου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχοχωρίς αντιμισθία,το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Κούρο Ιωάννηκαι του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Αδειοδότηση και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων • Απασχόληση • Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Αναστάσιος Θεοχάρης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Κούρο Ιωάννη.

Ε.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛ.ΛΙΟΛΙΟΣ