ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑταλάντη, 2/9/2019 ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΠ: 10404 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑΔΑ: Ω48ΥΩΛΤ-ΑΕΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ.35200-Αταλάντη Τηλ: 2233-22374 Fax: 22330-22606 Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ683/2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες, • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012 • Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, • Το από 31-8-2019 πρακτικό του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ περί αποδοχής ορισμού Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 30/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ανεστάκο και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών • Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδικών χαρών • Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Σούλια και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : Τουριστικής ανάπτυξης και παραλιών Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Καραμίντζιο και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : • Απασχόλησης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Aγροτικής οδοποιίας Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών παραβάσεων, Ηλεκτροφωτισμού β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Καπουκίνη και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Οχημάτων & μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας Αδειοδότησης & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ανεστάκος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Σούλια.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ