ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αταλάντη, 30.11.2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           ΑΠ: 26693
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΛΤ-Μ5Τ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1317/2022


Ο Δήμαρχος Λοκρών


Αφού έλαβε υπόψη
• Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ τουν. 4051/2012,
• Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.pdf)