ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αταλάντη, 02.01.2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         ΑΠ: 1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΛΤ-ΟΦ4

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ. :            35200-Αταλάντη

Τηλ:             2233-22374

Fax:             22330-22606

Email:          lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2024

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 • Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν κι ισχύουν,
 • τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021,
 • το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
 • τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του ν. 4051/2012,
 • την αριθ. 1333/2023/27.12.2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
 • τις αριθ. 23 και 30 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας,
 • το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με το οποίο «για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 7 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των εν λόγω αντιδημάρχων δεν προσμετράται για τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
 • την Α4207/02.10.2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9Λ3Ω46ΝΠΙΘ-2Ψ8) περί παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης και της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνας-Θεολόγου του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • την Α41377/02.10.2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ΑΔΑ: 96Α246ΝΠΙΘ-ΞΡΠ) περί παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Δαφνουσίων και της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 02.01.2024 μέχρι 31.03.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μπακανδρίτσο και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
 • Οχημάτων και Μηχανημάτων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων για την Δημοτική Ενότητα Αταλάντης

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Ανεστόπουλο και του μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Πρασίνου και Περιβάλλοντος
 • Τουριστικής Ανάπτυξης και Παραλιών
 • Αδειοδότησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Υγειονομικών παραβάσεων
 • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
 • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων για την Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Μαρία Πασπάλα και της μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων για την Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Παγώνα Δάρα και της μεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ηλεκτροφωτισμού
 • Απασχόλησης
 • Κοιμητηρίων
 • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων για την Δημοτική Ενότητα Οπουντίων

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Αθανασία Βλαχομήτρου και της μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας
  • Παιδικών Σταθμών
  • ΚΑΠΗ
 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Παναγιούλα Καζάνα

και της μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

 

 • Ωδείου
 • ΚΔΑΠ
 • Εθελοντισμού
 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Αγγελή και του μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Αθλητισμού
  • Πολιτισμού
  • Παιδικών Χαρών
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Γ.    Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Δ.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.

Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

 

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ