ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη,1/11/2021

ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                         ΑΠ:  26905

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                       ΑΔΑ: ΨΠΛΧΩΛΤ-ΗΘ8

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.  35200-Αταλάντη

Τηλ: 2233-22374

Fax: 22330-22606

Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com                                                                                                                                                           

 

Θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων μελών Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.”

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   954/2021

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»,

 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών, την 953/1-11-2021 Απόφαση του Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/11/2021 μέχρι 30/11/2022,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους,

  1. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχάλη Παπανικολάου
  2. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Έλενα Κυριάκου

Β. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους,

  1. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Τζανακάκη
  2. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Λουκά

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ