ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αταλάντη,1/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         ΑΠ: 26694
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                              ΑΔΑ: 621ΔΩΛΤ-9ΩΑ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com
Θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων μελών Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.”


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1318/202


Ο Δήμαρχος Λοκρών


• Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ
134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»,
του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών, την 1317/30-11-2022 Απόφαση του Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/12/2022 μέχρι 31/12/2023,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.pdf)