ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αταλάντη, 1/10/2020
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                       ΑΠ:   18598
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          ΑΔΑ: 6ΜΒ4ΩΛΤ-3Ε2
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com                                                                                                                                                  

Θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων μελών Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.

                                                                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   826/2020

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

  • Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών, την 815/18338/30-9-2020 Απόφαση του Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους,

  1. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ανεστάκο
  2. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Καπουκίνη

 

Β. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους, 

  1. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ντέλιο
  2. το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Σωτήρχο

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

                                                                                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ