Ορισμός δικασίμου για την διόρθωση των με αριθμό 22, 23, 24 και 26/2023
αποφάσεων ανακήρυξης επιτυχόντων των Δημοτικών Εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου
2023 σε Δήμους της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Φθιώτιδας