ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη  07/10/2021
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ                                 

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης Παιδιάτρων με Σύμβαση έργου  για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λοκρών

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών ,  στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022»,   ανακοινώνει  ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (ισοδύναμες σε όγκο έργου και αμοιβή) για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Έλεγχος υγείας φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λοκρών» ήτοι:

     1η σύμβαση:

 • Στον Παιδικό Σταθμό Αταλάντης
 • Στον Παιδικό Σταθμό Λιβανατών

     2η σύμβαση:

 • Στον Παιδικό Σταθμό Μαλεσίνας
 • Στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου
 • Στον Παιδικό Σταθμό Λάρυμνας

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση ανά 15 ημέρες όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και στην παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, στη συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών , στην υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών , στον έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης των σταθμών και σε ενημερωτικές ομιλίες για τους  εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 2 Ιατροί ειδικότητας Παιδιάτρου με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 31/07/2022 .

Οι ενδιαφερόμενοι παιδίατροι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη σύμβαση είτε και για τις δύο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπή ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών.
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου , αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
 6. Βιογραφικό
 7. Προϋπηρεσία
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 24 έως 65 ετών.
 10. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 11. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
 12. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις(οι άρρενες).

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο. Επιπρόσθετα θα συνεκτιμηθούν ως κριτήρια προτεραιότητας: α) στους έχοντες προηγούμενη εμπειρία σε Παιδικούς Σταθμούς (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη για την διάρκεια προϋπηρεσίας), β) σε όσους έχουν εντοπιότητα και γ) σε όσους έχουν μικρή απόσταση από την έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας ως τους Παιδικούς Σταθμούς.

Για όποιον ενδιαφερόμενο ασκεί δραστηριότητα στο Δήμο Λοκρών απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης έδρας δραστηριότητας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση ενδιαφερόμενου που ασκεί δραστηριότητα σε όμορη περιοχή, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί δυνατότητας αυθημερόν μετακίνησης στους παιδικούς σταθμούς, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο γραφείο του ΝΠΔΔ από 08/10/2021 έως και  15/10/2021 τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο-εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή- ή τέλος ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Λοκρών – ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Νικ. Αβραάμ 1 – ΤΚ 35200 – Υπόψη κ. Καντά Ευάγγελου – τηλ. επικ. 2233081052. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος , μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών , στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Για την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Λοκρών και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης.

 

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Βασιλική Η. Σίμου- Παλαιολόγου