ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη 30/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                          Αρ. πρωτ. : 7018
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) θέσεων Περιπτέρων του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα:
1. Στη θέση «Λιφάτα» έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου, στην παραλιακή οδό και
2. Στη Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου Μαλεσίνας (Δυτικά)


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13/4/2022 ημέρα Τετάρτη σε τρία στάδια ήτοι:

Στάδιο 1ο: Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων.
Στάδιο 3ο: Ώρα έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού η 11:00 π.μ.


Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 20/4/2022 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.


Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2400,00€) ετησίως ήτοι διακόσια ευρώ (200,00€) το μήνα
Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€)
Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Λοκρών - κ. Γ. Ευαγγελίου τηλ. 2233350312 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Αθανάσιος Ζεκεντές