Μπακανδρίτσος Κωνσταντίνος

Αρμοδιότητες:

  • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
  • Οχημάτων και Mηχανημάτων

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.