Ο Δήμος Λοκρών, υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εφεξής ως «Δήμος Λοκρών» ή/και «εμείς»), λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Ιστοτόπου του (https://dimos-lokron.gov.gr/) , (εφεξής ως «Ιστότοπος») και συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών Αποφάσεων, Κατευθυντήριων Γραμμών και Κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας (εφεξής ως  «Πολιτική») μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον Ιστότοπο αποδέχεστε την Πολιτική, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας.

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του Ιστότοπου, ενώ επίσης περιγράφει τις επιλογές σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του νομικού πλαισίου.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε

1.1 Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Α. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο, θα συλλέξουμε τα στοιχεία που θα μας παράσχετε (όνομα, επώνυμο, email, περιεχόμενο μηνύματος).

Β. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στo πεδίο εγγραφής για την υπηρεσία «e-υπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωμές» θα συλλέξουμε τα στοιχεία που θα καταγράψετε (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο – προαιρετικά, κωδικός), ενώ εάν επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω taxis, ο Δήμος Λοκρών θα αποκτήσει πρόσβαση για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής σας, στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.. Εν συνεχεία, ο Δήμος Λοκρών, θα συλλέξει τα στοιχεία που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε (email, Χώρα, Πόλη, Τ.Κ., διεύθυνση, κινητό) προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο «e-υπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωμές». 

1.2 Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του Ιστότοπου.

2. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Σκοπός

Επεξήγηση

Επικοινωνία

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το αίτημά σας και να ανταποκριθούμε σε αυτό.

Εγγραφή στο «e-υπηρεσίες/ ηλεκτρονικές πληρωμές».

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στο πεδίο «e-υπηρεσίες/ηλεκτρονικές πληρωμές», θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας στην εν λόγω υπηρεσία.

 

3. Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Δήμος Λοκρών, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, επί τη βάσει της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,  για την παροχή υπηρεσιών και την επίτευξη διαλόγου, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του και εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεών του.

4. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα στοιχεία σας έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου Λοκρών ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, π.χ. παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τους εν λόγω συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας.

5. Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δεν γίνεται οποιαδήποτε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, εγκατεστημένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Σε κάθε περίπτωση, εάν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνει διαβίβαση στοιχείων σας σε τρίτες χώρες, αυτή θα διενεργηθεί νόμιμα, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ περί διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων

6. Διάρκεια της επεξεργασίας / Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε (ενδεικτικά, διαχείριση υποβληθέντων αιτημάτων/ερωτημάτων μέσω του Ιστοτόπου), να συμμορφωθούμε προς τις νομικές μας υποχρεώσεις, καθώς και να επιλύσουμε τυχόν διαφορές που έχουν ανακύψει.

7. Τα δικαιώματά σας

Διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

7.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.

7.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

7.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

7.4  Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

7.5 Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο Υπεύθυνο Επεξεργασίας που θα ορίσετε.

7.6 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεση.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα αναφορικά με ζητήματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας αποστείλετε email στο dpo.lokron@gmail.com ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλατεία Δημαρχείου, Λοκρών, 352 00

Αταλάντη Φθιώτιδας

Email: dpo.lokron@gmail.com

Θα επεξεργαστούμε και θα απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα εντός μηνός από την παραλαβή αυτού. Εάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή λόγω του αριθμού των αιτημάτων απαιτηθεί παράταση του χρόνου απόκρισης (έως 2 επιπλέον μήνες), θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός για τους λόγους καθυστέρησης.  

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα 11523, 210 6475600, contact@dpa.gr).

Τελευταία ενημέρωση, Φεβρουάριος 2022.