Επισυνάπτεται το Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης και Γνωμοδότησης για την Παραχώρηση Εκτάσεων του άρθρου 28 του Ν 4778 / 2021