ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη,    01-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 7260
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου
352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    k.petrou@0607.syzefxis.gov.gr                                                              
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606/89311                                                                     

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Λοκρών
σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου

 1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν στον Δήμο Λοκρών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση ΜΙΑΣ (1) θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητας Μαρτίνου, όπως αυτή καθορίστηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης με την αρίθμ. 4/31/2022 (ΑΔΑ: Ω86ΩΩΛΤ-ΘΝΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

 

 1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
  α) άτομα με αναπηρία (Α.Με.Α)
  β) Πολύτεκνοι, και
  γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερόμενο των κατηγοριών της παραγράφου 2 της παρούσας, με την καταβολή ετήσιου τέλους ύψους ΧΙΛΙΩΝ (1.000 €), όπως καθορίστηκε με την αρίθμ. 4/31/2022 (ΑΔΑ: Ω86ΩΩΛΤ-ΘΝΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, βάση του ετήσιου Οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου Οικονομικού έτους κι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξηπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Λοκρών κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. Δικαιούχος θα είναι ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο εισόδημα, μεταξύ όλων όσων θα υποβάλουν σχετική αίτηση και θα πληρούν τα κριτήρια της παρούσας.
 1. Η παραχώρηση του δικαιώματος γίνεται για ΔΕΚΑ (10) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ανήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό, υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Λοκρών μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Άτομα με αναπηρία:
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του Ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών

 

 • Πολύτεκνοι
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών

 

 • Πολεμιστές Κύπρου
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών και να δημοσιευθεί σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

O Δήμαρχος Λοκρών

Αθανάσιος Ζεκεντές