ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ: ΛΟΚΡΩΝ                                                                       

Ταχ. Διεύθυνση:35200
Πληροφορίες: Γ. Ευαγγελίου
Τηλέφωνο:2233022374
Fax:2233022606                                                                             Αταλάντη  14/4/2022

                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 8580

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ.  5/50/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού Μικρής και Μεγάλης Σουβάλας Αρκίτσας.

ε) την υπ΄αριθ. 2131.6/241/2022 Γνωμοδότηση του Λ/Χ Στυλίδας/Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης με την σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στις συγκεκριμένες θέσεις

στ)την  15/147/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ζ)το υπ΄αριθ 28693 ΑΠΑ 2022/15-4-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου της παρούσας διακήρυξης.

η) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

θ)την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/(ΦΕΚ1864/15-5-2020 τ Β΄): «Τρόπος και είδος σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την λειτουργία δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ1864/15-5-2020 τ Β΄): «Τρόπος και είδος σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , ορίζονται ως εξής:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη σε μορφή .doc